Ekoport z.s. » Projekty » Dopady komunitní energetiky do prostředí energetických trhů a sítí

Dopady komunitní energetiky do prostředí energetických trhů a sítí

200x165-1605092214-540x405-1596015626-staeny-soubor-2

Cı́lem projektu je posoudit potenciál a nastavenı́ strategie komunitnı́ a lokálnı́ energetiky pro novou Státnı́ energetickou koncepci a aktualizaci Vnitrostátnı́ho plánu v oblasti energetiky a klimatu. Dále je cı́lem zhodnotit dopady rozvoje nových forem energetiky na jednotlivé regulované subjekty a stakeholdery v oblasti energetiky a navrhnout konkrétnı́ postup naplňovánı́ požadavků vyplývajı́cı́ch ze Směrnice EP a Rady 2018/2001.

Požadavky se zejména týkajı́ společenstvı́ pro obnovitelné zdroje (SOZE) v rámci ČR. Součástı́ projektu bude také rozpracovánı́ dopadů energetických společenstvı́ a SOZE na jednotlivé vztahy v prostředı́ energetických trhů. V důsledku očekávaných změn v energetickém prostředı́ ČR budou navrženy změny podzákonných norem upravujících tyto vztahy.

  • Datum realizace projektu: 01/2022 – 12/2023
  • Hlavní příjemce: Ekoport z.s.
  • Další účastník: PMAC, spol. s r.o., 
  • Řešitel: Ing. Jan Matějka
  • Dotační program: Théta (TAČR)

Výstupy: