Ekoport z.s. » Projekty » RECOMMEND

RECOMMEND

1000x1000-1393942957-logo-recommend-g-kopie

Hlavním cílem projektu RECOMMEND je zlepšit regionální strategie a postupy zaměřené na environmentální udržitelnost a eliminovat rizika spojená s globálními změnami klimatu pomocí vývoje nástrojů, které podporují eko-efektivní výrobní procesy a eko-inovace.

Projekt přinese zlepšené postupy a řešení, které mohou na základě předchozí implementace ze strany veřejné správy a dalších odpovědných orgánů využívat zejména malé a střední podniky. Dalšími cíli projektu jsou výměna zkušeností, transfer a lokalizace vhodných nástrojů pro eko-management a eko-inovace, osvěta v daných oblastech a podpora vzniku regionálních podpůrných schémat pro toto téma.

Projekt RECOMMEND podpořený prostředky ERDF v rámci programu INTERREG IVC byl zahájen 1.1. 2012 a jeho realizace bude ukončena 31.12. 2014. Vedoucím partnerem je Dolnorakouská vláda a její oddělení pro životní prostředí a energetiku.

Webové stránky projektu

Projektové konsorcium RECOMMEND se skládá z 9 partnerů z 8 členských zemí EU. Partneři představují vyvážené výběrregionů s různým stupněm podpory a dosavadního vývoje témat jako eco-management a eco-inovace. Společným zájmem všech partnerů je využít příležitosti, kterou uvedená témata nabízí pro zlepšení ekologické efektivity místních podnikatelů a potažmo i regionální výkonnosti. Věří, že jedině společný postup a spolupráce pomůže naplnit stanovené cíle v oblasti ochrany klimatu na úrovni EU.

Projektový leták ke stažení (pdf)

Projekt RECOMMEND je zaměřen na posílení role eco-inovací v jednotlivých regionech. Toho partneři chtějí dosáhnout pomocí realizace několik pilotních aktivit pro jejich podporu a společně vyvinout Regionální implementační plány. Každý z těchto plánů popíše konkrétní postupy a nástrojů pro podporu eco-managementu a eco-inovací v daném regionu a současně bude obsahovat politický závazek regionálních představitelů a klíčových aktérů pro jeho přijetí a adaptaci v lokálních strategiích.

Milníky projektu RECOMMEND

Fáze 1: Analýza regionálních modelů

  • Provedení rešerše regionálních modelů a její diskuze na mezinárodní úrovni za účasti s důrazem na jejich soulad s regionálními strategiemi.

Fáze 2: Identifikace metod “dobré praxe”

  • Navržení konkrétního projektového záměru z oblasti eco-managementu a eco-inovací pro partnerské regiony ve spolupráci s klíčovými aktéry na národní a regionální úrovni.

Fáze 3: Vývoj nových nástrojů

  • Tematické pracovní skupiny ve spolupráci s dalšími odborníky vyvinou nové nástroje pro propagaci eco-managementu.

Fáze 4: Pilotní akce

  • Za účelem ověření nových metodik a nástrojů budou připraveny a realizovány tři pilotní akce, které budou zaměřeny na etablování regionálních schémat podporující zavádění eco-inovací. K tomu přispějí i podpůrné mise, které se soustředí na aktivaci vzdělávacích procesů jednotlivých partnerů.

Fáze 5: Příprava regionálních implementačních plánů (RIP)

  • RIP shrnují a přizpůsobují poznatky z realizaci pilotních akcí specifických podmínkám jednotlivých regionů. Adaptaci RIP doprovodí také podpůrná informační kampaň. 

Výstupy projektu: