Ekoport z.s. » Projekty » Švestičky z naší zahrádky aneb Nenápadné úspory

Švestičky z naší zahrádky aneb Nenápadné úspory

1000x1000-1393941708-svestky

Každá naše činnost má nějaký vliv na životní prostředí. Velmi významná je úloha každého z nás coby spotřebitele. Vše co spotřebujeme muselo nějakým způsobem vzniknout a v mnoha případech muselo být přepravováno, skladováno a po své spotřebě se z části stalo odpadem. Každá z fází života produktu přitom spotřebovává vstupy (materiály, energie, vodu atd.) a produkuje výstupy (odpadní vody, znečištění ovzduší, odpady atd.).

Mezi stejnými produkty přitom mohou být významné rozdíly v zastoupení fází života a celkovými vstupy a výstupy. Jako zákazník v supermarketu jen těžko rozeznáme odkud pochází to které jablko, pokud u něho chybí cedulka s takovou informací. Přitom rozdíly mezi jablkem od Jičína a od Ceseny (Itálie) představují více než 1000 km přepravy kamionem, o několik měsíců delší skladování v temperovaných a odkysličovaných skladech a v neposlední řadě i rozdílná množství hnojiv a pesticidů použitých k ochraně stromů.

Zcela mimo možnosti běžného spotřebitele je představa působení konkrétních fází života produktu, vstupů a výstupů na jednotlivé aktuální problémy životního prostředí – úbytek surovin, okyselování půd, splavování živin do vodotečí, změnu klimatu atd.

Metodou, která se co možná nejpřesnějším vyjádřením celkových vlivů produktů na životní prostředí zabývá je posuzování vlivu produktů na životní prostředí - LCA (Life Cycle Assessment). Metodou LCA je možné nalézt, popsat a vyjádřit téměř veškeré příspěvky určitého produktu (výrobku i služby) ke stavu jednotlivých složek životního prostředí – emise znečišťujících látek do ovzduší, půdy a vod, nároky na těžbu surovin apod. Tyto vlivy jsou navíc vyjádřeny v jednotlivých fázích existence (životního cyklu) produktů - od těžby surovin pro výrobu materiálu a energií, přes veškerou dopravu, užití produktu až po jeho odstranění nebo další využití (recyklaci). Producent tak může snahu o omezování vlivu svých produktů na životní prostředí, zdraví obyvatel, ale i svoje náklady soustředit do toho procesu, který tyto faktory nejvíce ovlivňuje.

Cílem projektu “Švestičky z naší zahrádky aneb Nenápadné úspory“ je seznámení studentů středních a žáků základních škol s pozadím produktů běžné spotřeby a posunutí jejich způsobu myšlení k “Life Cycle Thinking“, tedy ke komplexnímu hodnocení možných dopadů produktů v rámci jejich spotřebitelské role. Takového cíle se snaží řešitelé projektu dosáhnout spoluprací s žáky a studenty na zpracování LCA následujících produktů:

  • Jablko vypěstované a prodané v ČR x jablko vypěstované v Itálii a prodané v ČR
  • Pitná voda z vodovodu x balená stolní voda
  • Dřevěná hračky vyrobená a prodaná v ČR x plastová hračka vyrobená v Číně a prodaná v ČR

Žáci a studenti se podílejí v rámci workshopů na sestavení schémat uvedených produktů, sběru dat potřebných k zpracování LCA a jsou průběžně seznamováni s výsledky. Z výstupů projektu budou zpracovány učební texty a pomůcky.

Prezentace pro SŠ a ZŠ.

Pro zájemce:

Více o LCA

Stránky garanta projektu

  • Ministerstvo životního prostředí ČR - www.mzp.cz

Stránky partnerů projektu

Vybrané zdroje dat využité v prezentacích